This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Za účelem plynulého uživatelského provozu používáme na naší internetové stránce „cookies“. Pokračujte Více informací

Smluvní podmínky

Společnost Shire Vám s potěšením nabízí tuto internetovou stránku (dále jen „stránka“) a její obsah. Přečtěte si, prosím, pozorně tyto Smluvní podmínky týkající se používání stránky. Společnost Shire vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila přesnost veškerých informací v době, kdy jsou na tuto stránku ukládány. Uvědomte si však, prosím, že společnost Shire neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o tom, že tyto informace jsou přesné, a nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli chyby a opomenutí v obsahu této stránky nebo za ztráty či škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na tyto informace. V případě, že porušíte kteroukoli ze zmíněných podmínek, Vaše oprávnění používat tuto stránku a jakýkoli její obsah či materiály, které je možné stáhnout, vytisknout nebo jsou jinak dostupné z této stránky, automaticky skončí a Vy jste povinni okamžitě zničit všechny kopie, které jste z těchto materiálů pořídili. Použitím této stránky vyjadřujete neomezený a bezvýhradný souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, buďte tak laskavi a tuto stránku nepoužívejte.

Změny Smluvních podmínek
Společnost Shire si vyhrazuje právo kdykoli doplnit, vymazat a/nebo změnit údaje a/nebo materiály na této stránce, včetně těchto Smluvních podmínek, a to bez předchozího upozornění. Tyto aktualizace jsou pro Vás závazné, a proto byste si měli stránku pravidelně prohlížet a současné Smluvní podmínky přezkoumávat.

Použití materiálů a práva duševního vlastnictví
Autorská práva této stránky náleží společnosti Shire. Všechna ostatní práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Společnost Shire Vám udělila souhlas s pořizováním kopií materiálů publikovaných na této stránce pouze pro nekomerční účely, a to za podmínky, že v každé kopii, kterou pořídíte z těchto materiálů, budou zachována všechna upozornění na autorská práva a jiná upozornění o vlastnictví.

Odkazy na internetové stránky třetích stran
Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Vezměte, prosím, na vědomí, že společnost Shire nekontroluje jiné internetové stránky a že online zásady společnosti Shire se netýkají jiných internetových stránek. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na každé internetové stránce, kterou navštívíte. Nepodporujeme obsahy jiných internetových stránek ani za ně neneseme zodpovědnost. Pokud se jakýmkoli způsobem budete spoléhat na informace získané z jakýchkoli jiných internetových stránek, budete tak činit na vlastní riziko.

Prohlášení o záruce, zřeknutí se zodpovědnosti a náhrady za následné škody
Informace, které najdete na této stránce, jsou poskytovány na základě zásady „tak jak jsou“, tedy bez záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané, a společnost Shire a její zástupci v maximálním rozsahu povoleném zákonem se tímto zříkají všech závazků a záruk, ať už výslovných, nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk týkajících se obchodovatelnosti, neporušení právních předpisů třetích stran a vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Shire a jej zástupci neposkytují žádné záruky za přesnost, spolehlivost, úplnost či aktuálnost materiálů, služeb, softwarového textu, grafiky a odkazů.

Společnost Shire není zodpovědná a neposkytuje žádné záruky za včasnost, nepřetržitou dostupnost a přesnost této stránky. Společnost Shire nezaručuje, že jednotlivé strany na této stránce nebo server, pomocí kterého je stránka zpřístupněná, neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky. Ačkoli se snažíme o pravidelnou aktualizaci zde obsažených materiálů, není naší povinností tyto materiály aktualizovat a nepřebíráme zodpovědnost za neprovedení aktualizace daných materiálů. Tuto stránku a materiály na ní publikované používáte na vlastní riziko. Změny na stránce mohou být a budou prováděny kdykoli a jejich sledování je Vaší zodpovědností. Společnost Shire nezodpovídá za náklady vzniklé v souvislosti s opravou či výměnou vybavení nebo údajů při používaní této stránky či materiálů na ní publikovaných.

SPOLEČNOST SHIRE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (MJ. VČETNĚ BEZPROSTŘEDNÍCH I NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU NEBO ŠKOD VZNIKLÝCH ZTRÁTOU ÚDAJŮ ČI PŘERUŠENÍM OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY A MATERIÁLŮ ČI NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT TUTO STRÁNKU A MATERIÁLY, AŤ UŽ K NIM DOJDE NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘESTUPKU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A NEZÁVISLE NA TOM, ZDA SPOLEČNOST SHIRE BYLA NEBO NEBYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. CELKOVÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SHIRE ZA VŠECHNY VZNIKLÉ ŠKODY, ZTRÁTY A SPORY (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘESTUPKU VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO NEBO JINAK) VŮČI VÁM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE SUMU, KTEROU POPŘÍPADĚ ZAPLATÍTE ZA POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY.

Informace
Všechny informace týkající se Vaší totožnosti v elektronické komunikaci na této stránce se řídí online Zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Shire je oprávněná používat kopie všech ostatních informací v jakékoli komunikaci včetně jakýchkoli myšlenek, nápadů, konceptů a know-how metod v ní zveřejněných pro jakékoli účely včetně zpřístupnění třetím stranám a/nebo pro vývoj, výrobu a uvádění produktů či služeb na trh.

Ne všechny způsoby shromažďování informací, např. v rámci sociálních médií či mobilních technologií, uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na tuto stránku. V případě jakýchkoli otázek nás kontaktujte na e-mailové adrese uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace jsou určeny mezinárodní odborné zdravotnické veřejnosti mimo USA
Všechny materiály a informace, které se nacházejí na této stránce, jsou určeny mezinárodní odborné zdravotnické veřejnosti mimo USA. Místní internetové stránky jsou určeny pouze obyvatelům dané země.

Oddělitelnost
Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neproveditelné jakýmkoli příslušným soudem, ostatní ustanovení těchto Smluvních podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek, které bude neplatné nebo neproveditelné jen částečně na určitém stupni, zůstane v plné platnosti a účinnosti v takovém rozsahu, který není neplatný nebo nevykonatelný. Smluvní strany souhlasí s nahrazením neplatných či nevykonatelných ustanovení těchto Smluvních podmínek platným a vykonatelným ustanovením, které co nejvíce splňuje účely daného neplatného či nevykonatelného ustanovení.

Celá dohoda
Tyto Smluvní podmínky představují celou dohodu mezi Vámi a společností Shire v souvislosti se zmiňovaným předmětem úpravy a nesmí ji měnit nikdo kromě společnosti Shire, jak je stanoveno v této smlouvě.

Poslední revize Smluvních podmínek: červenec 2015.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC