This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Használati Feltételek

A Shire örömmel bocsátja az Ön rendelkezésére ezt a Weboldalt („Honlap”) és annak tartalmát. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Honlap használatára vonatkozó jelen Használati Feltételeket. A Shire minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk a közzétételük időpontjában pontosak legyenek. Ugyanakkor felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a Shire nem tesz olyan nyilatkozatot és nem vállal szavatosságot arra, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak és nem vállal felelősséget a Honlap tartalmának esetleges hibájáért vagy hiányosságáért, illetve az olyan veszteségért vagy károsodásért, amely ezen információk alapulvételéből ered. Amennyiben Ön megszegi ezeket a Használati Feltételeket, a cégünk Honlapja, a Honlap tartalmának és az onnan letölthető, kinyomtatható vagy egyéb anyagok felhasználására vonatkozó jogosultsága megszűnik és Ön köteles az ezekről az anyagokról készített valamennyi másolatot azonnal megsemmisíteni. A Honlap használatával Ön mindenfajta korlátozás vagy kikötés nélkül elfogadja a jelen Használati Feltételeket. Ha Ön nem ért egyet a jelen Használati Feltételekkel, ne használja ezt a Honlapot.

A Használati Feltételek változása
A Shire fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon szereplő információkat és/vagy anyagokat, ideértve a jelen Használati Feltételeket is, bármikor előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje és/vagy megváltoztassa. Minden ilyen változtatás Önre nézve kötelező, ezért időnként látogassa meg ezt az oldalt a hatályos használati feltételek átnézése céljából.

Anyagok és szellemi tulajdonjogok használata
A Honlaphoz fűződő szerzői jogok a Shire-t illetik meg. Minden egyéb szellemi tulajdonjog fenntartva. A Shire engedélyt adott Önnek arra, hogy kizárólag nem kereskedelmi célból másolatot készítsen a Honlapon közzétett anyagokról, azzal, hogy ezen anyagok Ön által készített másolatainak tartalmazniuk kell az összes szerzői jogra és más jogokra vonatkozó nyilatkozatot.

Harmadik felek weboldalaira mutató linkek
A Honlap más weboldalakra mutató linkeket, illetve hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk arról, hogy a Shire nem gyakorol ellenőrzést más weboldalak felett és, hogy a Shire online adatvédelmi tájékoztatója  ezekre a weboldalakra nem vonatkozik. Javasoljuk, hogy olvassa el az összes Ön által meglátogatott weboldal adatvédelmi szabályzatát. Nem vállalunk felelősséget e weboldalak tartalmáért és azokat nem is hagyjuk jóvá. Amennyiben Ön bármilyen módon az ezekről a weboldalakról megszerzett információkra támaszkodik, azt saját felelősségére teszi.

Szavatosság és felelősség korlátozása, következményi károk
A Honlapon hozzáférhető tartalmakat a Shire úgy bocsátja rendelkezésre „ahogy van”, azokért kifejezetten vagy hallgatólagosan szavatosságot nem vállal, és a Shire, illetve annak képviselői a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékben kizárnak minden kifejezett és hallgatólagos szavatosságvállalást, ideértve a forgalmazhatóságra, a harmadik fél jogainak tiszteletben tartására és meghatározott célra való megfelelősségre vonatkozó szavatosságvállalást. A Shire és képviselői nem vállalnak szavatosságot az anyagok, szolgáltatások, szoftver szövegek, grafikák és linkek pontosságáért, megbízhatóságáért teljességéért és időszerűségéért.

Shire nem tesz olyan tartalmú nyilatkozatot vagy szavatosságvállalást, hogy a Honlaphoz megfelelő időben, megszakítás nélkül és hibamentesen hozzá lehet férni. A Shire nem szavatolja, hogy a Honlap részei vagy a Honlap elérhetőségét biztosító szerver vírustól és más ártalmas elemektől mentes. Bár cégünk jóhiszeműen törekszik arra, hogy időről időre frissítse az anyagokat, arra nem vagyunk kötelesek és nem vállalunk felelősséget az ilyen anyagok frissítésének elmulasztásáért. Ön a Honlapot és az anyagokat a saját kockázatára használhatja. A Honlap és az anyagok bármikor módosíthatóak. A változások követése az Ön felelőssége. Ha a Honlap vagy az anyagok Ön általi használata valamely berendezés vagy adat cseréjét igényli, a Shire az ezzel kapcsolatos költségekért nem felel.

A SHIRE, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, KÉPVISELŐI, ILLETVE A HONLAPON EMLÍTETT HARMADIK SZEMÉLYEK NEM FELELNEK A HONLAP ÉS AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATRA KÉPTELEN ÁLLAPOTÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JÁRULÉKOS ÉS KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT, AZ ELMARADT HASZNOT VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKAT) FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI MAGATARTÁSON VAGY MÁS JOGINTÉZMÉNYEN ALAPULNAK-E ÉS, HOGY A SHIRE FIGYELMÉT AZOK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E. A SHIRE TELJES FELELŐSSÉGE AZ ÖNT ÉRT ÖSSZES KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS MÁS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉST MEGALAPOZÓ OKÉRT (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI MAGATARTÁSON ALAPUL-E, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGOT ÉS EGYÉB ESETEKET) SEMMI ESETRE SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT FIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN).

Adatok
A Honlaphoz kapcsolódó elektronikus kommunikációban szereplő személyazonosításra alkalmas adatokra a Shire Online Adatvédelmi Tájékoztatója az irányadó. A Shire szabadon felhasználhat vagy lemásolhat az ilyen közlésekben szereplő minden más adatot – ideértve az ötleteket, találmányokat, koncepciókat, az ott közölt technikákat és know-how-t – bármely célra, beleértve a harmadik fél részére történő közlést és/vagy termékek, illetve szolgáltatások fejlesztését, gyártását és/vagy forgalomba hozatalát.

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt adatgyűjtési módszerek, mint például a közösségi média vagy mobil számítástechnika közül nem mindegyik alkalmazandó erre a Honlapra. Bármely kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott e-mail címen.

Az adatok az Amerikai Egyesült Államokon kívüli nemzetközi egészségügyi szakmai közönségnek szólnak.
A weboldalon megjelenő összes anyag és adat az Amerikai Egyesült Államokon kívüli nemzetközi egészségügyi szakmai közönségnek szól. A helyi weboldalak esetén a célközönségnek kizárólag a megjelölt ország lakosait kell tekinteni.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen Használati Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét valamely ország bírósága megállapítja, a jelen Használati Feltételek többi rendelkezése változatlanul teljes körűen érvényben marad. A jelen Használati Feltételek bármely olyan rendelkezései, amelyek csak részben vagy egy adott mértékben bizonyultak érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek, a többi részében változatlanul teljes körűen érvényben maradnak. A felek megállapodnak, hogy a jelen Használati Feltételek érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseit érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel váltják fel, amelyek az adott érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést céljában a lehető legjobban megközelítik.

A megállapodás teljessége
A jelen Használati Feltételek az Ön és a Shire között a Használati Feltételek tárgyában létrejött teljes megállapodását képezik és azokat Shire a jelen Használati Feltételek eltérő rendelkezése hiányában nem módosíthatja.

A jelen Használati Feltételek utolsó frissítésének dátuma: 2015. július

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC