This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Za účelom plynulej užívateľskej prevádzky používame na našej internetovej stránke „cookies“.

Pokračujte Viac informácií

Online Zásady ochrany osobných údajov

Táto stránka je vlastníctvom spoločnosti Shire International GmbH. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vypracované tak, aby Vás informovali o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania informácií, ktoré by ste mohli poskytnúť prostredníctvom tejto stránky alebo ktoré by sme mohli získať my na základe Vášho používania tejto stránky. Skôr, ako začnete používať túto stránku alebo poskytnete informácie pre túto stránku, prečítajte si, prosím, celé online Zásady ochrany osobných údajov.

S Vaším používaním a prehliadaním tejto stránky sa spájajú Zmluvné podmienky.

O tejto stránke
V snahe priniesť Vám aktuálne a presné informácie a zdroje informácií, využívame pri vytváraní obsahu tejto stránky rôzne odborné publikácie a štúdie. V dôsledku toho môžete v jednotlivých článkoch nájsť mierne rozdiely v štatistike a/alebo v percentách – pretože pohľady rôznych zdrojov na jednotlivé údaje sa môžu líšiť.

Váš súhlas
Používaním stránky spoločnosti Shire vyjadrujete svoj súhlas s jej Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami, prosím, nepoužívajte túto stránku. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia a v súlade so zákonom kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť niektoré časti týchto Zásad aj bez predchádzajúceho upozornenia. Kontrolujte túto stránku, prosím, pravidelne, či nedošlo k zmenám. Ak budete naďalej používať túto stránku aj po vložení zmien do týchto zmluvných podmienok, znamená to, že s nimi súhlasíte.

O deťoch
Na tejto stránke zvyčajne nezhromažďujeme vedome informácie od detí. Odporúčame rodičom, aby hovorili so svojimi deťmi o používaní internetu a dohliadali na to, ako ho využívajú, a aby kontrolovali informácie, ktoré zverejnia na internetových stránkach.

V niektorých prípadoch sa liečba týka detí, a aj keď táto stránka nie je určená na používanie maloletými osobami, môže sa stať, že Vy poskytnete osobné informácie o dieťati. Takéto informácie budú použité len za účelom poskytnutia požadovaných služieb a nebudú použité na žiadne iné účely.

V zriedkavých prípadoch vytvorila spoločnosť Shire interaktívne aktivity zamerané na deti mladšie ako 13 rokov. Väčšina týchto aktivít nezhromažďuje osobné údaje; môže však nastať situácia, keď dôjde počas online stretnutia k personalizácii účastníkov a my môžeme zistiť ich krstné meno. Získaná informácia je po ukončení online stretnutia odstránená a neuchováva sa.

Zhromažďovanie a spôsob zhromažďovania informácií
Našu stránku môžete navštíviť a väčšinu obsahu si môžete prehliadať anonymne; my však môžeme zhromažďovať informácie od Vás.

Informácie, ktoré zhromažďujeme na našej stránke, patria do troch kategórií: 1. Vami poskytnuté informácie o Vašej totožnosti; 2. súhrnné informácie, ktoré sú zhromažďované počas Vášho pohybu na našej stránke 3. verejne alebo komerčne dostupné informácie.

Zber informácií o totožnosti
Tak ako mnohé iné internetové stránky, aj táto stránka aktívne zhromažďuje informácie od svojich návštevníkov jednak prostredníctvom činností, ako sú registrácia užívateľa (napr. internetové stránky s obmedzeným prístupom) a zasielanie noviniek, ale aj pomocou kladenia konkrétnych otázok a povolenia komunikovať s nami priamo prostredníctvom elektronickej pošty, formulárov na spätnú väzbu a/alebo diskusných fór. Niektoré informácie, ktoré poskytnete, môžu byť Vaše osobné identifikačné údaje (to znamená, že informácia sa týka výhradne Vašej osoby, ako napr. Vaše celé meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.).

V niektorých častiach tejto stránky sa od Vás môže požadovať poskytnutie informácie o liečbe a/alebo demografické údaje, aby ste mohli využiť jej osobitné výhody (ako je napr. zasielanie noviniek, tipy/odkazy atď.) alebo účasť na konkrétnej aktivite (ako napr. propagácia). Pri každom zbere informácií budete informovaní o tom, ktoré informácie sú povinné a ktoré dobrovoľné.

Sociálne médiá: Zo všeobecného hľadiska sú online sociálne médiá interaktívne nástroje, ktoré Vám umožňujú spolupracovať s ostatnými a zdieľať informácie. Medzi sociálne médiá patria okrem iných aj sociálne siete, diskusné fóra, elektronické nástenky, blogy, wiki-stránky a odkazové funkcie, umožňujúce zdieľanie obsahu stránky a jej nástrojov s priateľmi či kolegami. Spoločnosť Shire môže od Vás požadovať poskytnutie osobných informácií, aby Vám umožnila používať online sociálne médiá, ktoré Vám príležitostne ponúkneme. Spoločnosť Shire Vám tiež môže umožniť používanie sociálnych médií online za účelom umiestnenia alebo zdieľania osobných informácií s ostatnými užívateľmi. Pri používaní sociálnych médií by ste mali dôkladne zvážiť, aké informácie o sebe chcete zdieľať s ostatnými. Spoločnosť Shire aj dodatočne upozorňuje a poskytuje možnosti voľby ohľadom toho, akým spôsobom sa osobné údaje zhromažďujú, používajú a zverejňujú na našich stránkach a iných online zdrojoch, ktoré ponúkajú sociálne médiá. Pri zapájaní sa do činností súvisiacich so sociálnymi médiami by ste nemali vkladať informácie o tretích stranách bez ich súhlasu.

Mobilné technológie: Okrem horeuvedených spôsobov používania stránok spoločnosti Shire bolo špecificky vypracovaných niekoľko internetových stránok a online zdrojov spoločnosti Shire tak, aby boli kompatibilné a využívané v rámci mobilných technológií. Mobilné verzie stránok Shire môžu vyžadovať Vaše prihlásenie k užívateľskému účtu pre danú internetovú stránku. Informácie o Vašom používaní mobilnej verzie internetovej stránky budú spojené s Vaším užívateľským účtom. Okrem toho Vám môžu niektoré z našich stránok, widgetov (ovládacích prvkov) a online zdrojov umožniť stiahnutie niektorej aplikácie, prvku alebo iného nástroja, ktoré môžete používať na Vašom mobilnom či inom výpočtovom zariadení. Tieto nástroje môžu spoločnosti Shire preniesť osobné informácie, aby Vám bol umožnený prístup na Váš užívateľský účet a aby mohla spoločnosť Shire sledovať používanie týchto nástrojov.

Niektoré z týchto nástrojov Vám umožňujú zasielanie elektronických správ alebo iných informácií z daného nástroja. Spoločnosť Shire smie využívať osobné údaje aj údaje netýkajúce sa totožnosti prenášané do spoločnosti Shire k podpore týchto nástrojov, k vývoju nových nástrojov, ku zvyšovaniu kvality a pre ďalšie účely uvedené v týchto Zásadách alebo v iných vyhláseniach vydaných spoločnosťou Shire.

Zhromažďovanie ďalších informácií
Počas Vášho pohybu po internetovej stránke sa určité informácie môžu zhromažďovať pasívne (t. j. budú zhromažďované bez aktívneho poskytnutie informácií z Vašej strany) pomocou rôznych technológií a nástrojov, ako je napr. zber navigačných údajov. Táto stránka môže používať IP adresy (internetový protokol). IP adresa je číslo priradené Vášmu počítaču Vaším poskytovateľom internetových služieb, aby ste mali prístup k internetu. Vašu IP adresu používame na diagnostiku problémov s naším serverom, na hlásenie súhrnných informácií, ktoré sa netýkajú totožnosti užívateľa, na stanovenie najrýchlejšej cesty k Vášmu počítaču pri pripojení na našu stránku a na spravovanie a zdokonaľovanie tejto stránky.

Informácie o Vašom používaní našej stránky zhromažďujeme aj pomocou „cookies“ a podobných technológií. „Cookie“ je časť informácie, ktorú internetová stránka pošle do Vášho počítača a ktorá pomáha stránke zapamätať si informácie o Vás a Vašich prioritách a pomôže rozpoznať Vás ako opakovaného návštevníka stránky. Samotné „cookies“ nám neposkytnú údaje o Vašej e-mailovej adrese ani iné informácie týkajúce sa Vašej totožnosti. Tieto informácie však môžeme skombinovať s inými informáciami získanými od Vás alebo o Vás, aby sme im mohli prispôsobiť obsah.

Webové majáky („web beacons“), známe aj ako internetové tagy, jednopixelové GIFs/PNG, čisté GIF/PNG, neviditeľné GIF/PNG a 1-by-1 GIF/PNG), sú menšie ako „cookies“ a podávajú internetovému serveru informácie, ako je IP adresa a druh prehliadača v počítači návštevníka. Táto stránka môže niekedy používať aj webové majáky.

Navigačné údaje (log súbory, serverové logy a „clickstream“ údaje) sa používajú na riadenie systému, na zlepšenie obsahu stránky, na účely výskumu trhu a na komunikáciu s návštevníkmi. Táto stránka môže niekedy používať aj navigačné údaje.

Zhromažďovanie verejne/komerčne dostupných informácií
Verejne či komerčne dostupné informácie sa definujú ako informácie, ktoré jedinec sprístupní alebo umožní sprístupniť verejnosti, prípadne informácie zákonne dostupné prostredníctvom nezávislého zoznamu sprostredkovateľov alebo inej tretej strany a/alebo informácie zákonne získané alebo sprístupnené okrem iného z nasledujúcich zdrojov: vládne záznamy, ktoré sú prístupné verejnosti, novinárske správy alebo informácie verejne dostupné zo zákona. Sme oprávnení zhromažďovať verejne dostupné informácie o Vás alebo zakúpiť komerčne dostupné informácie o Vás od tretích strán.

Používanie a poskytovanie informácií
Ak nie je stanovené inak, sme oprávnení využívať Vaše informácie na zdokonaľovanie obsahu našej stránky, na prispôsobenie obsahu stránky Vaším preferenciám, na informovanie Vašej osoby (ak ste o to požiadali) pre naše marketingové a výskumné účely, na odpovede na žiadosti o prístup, na ochranu zákonných a obchodných záujmov a práv spoločnosti Shire a pre ďalšie účely uvedené v týchto online Zásadách ochrany osobných údajov. V prípade, že poskytnete tejto stránke údaje o Vašej totožnosti, môžeme také informácie skombinovať s ďalšími aktívne a pasívne zozbieranými informáciami.

Sme oprávnení poskytnúť údaje o Vašej totožnosti našim pridruženým spoločnostiam na celom svete, ktoré sa zaviažu zaobchádzať s nimi v súlade s týmito online Zásadami ochrany osobných údajov. Okrem toho môžeme poskytnúť informácie o Vašej totožnosti tretím stranám, ktoré sídlia aj inde ako vo Vašej krajine, s odlišnými zákonmi a nariadeniami, ale len v týchto prípadoch: 1. zmluvným partnerom, ktorých využívame na podporu našich obchodných činností (napr. plnenie služieb, technická podpora, dodávkové služby, poskytovatelia prieskumu trhu a finančné inštitúcie), a v takom prípade budeme požadovať, aby sa tretie strany zaviazali s týmito informáciami zaobchádzať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov; 2. v súvislosti s predajom, prevodom alebo iným presunom obchodných činností tejto stránky, ktorých sa týkajú tieto informácie, a v takom prípade budeme požadovať, aby každý taký kupujúci vyslovil súhlas s tým, že s nimi bude zaobchádzať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov; 3. pokiaľ to vyžaduje platný zákon, nariadenie súdu alebo vládne nariadenia; 4. na odpovede na žiadosti o prístup; 5. na ochranu zákonných a obchodných záujmov a práv spoločnosti Shire.

Dĺžka uchovávania osobných informácií
Osobné informácie budú uchovávané tak dlho, pokiaľ sú tieto informácie potrebné pre splnenie legitímnych obchodných potrieb alebo záujmov, pre ktoré boli tieto informácie zozbierané, alebo tak dlho, ako si to vyžaduje zákon.

Prístup a oprava
Za účelom zachovania presnosti, aktualizácie a úplnosti Vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktujte na doleuvedenej adrese. Podnikneme príslušné kroky pre aktualizáciu alebo úpravu, prípadne odstránenie informácií o Vašej totožnosti, ktoré sú v našom vlastníctve a ktoré ste pôvodne zverejnili prostredníctvom tejto stránky alebo ktoré sme získali z iných zdrojov.

Zabezpečenie
Pri prenose údajov z Vášho počítača na našu stránku podnikáme všetky komerčne dostupné kroky na ochranu informácií o Vašej totožnosti a na ochranu týchto informácií pred stratou, zneužitím, nepovoleným prístupom, vyzradením, zmenou či zničením. Mali by ste mať na pamäti, že žiadny internetový prenos nie je nikdy stopercentne bezpečný či bezchybný. Najmä e-mailové správy odosielané z tejto stránky nemusia byť bezpečné, a preto by ste mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aké informácie nám e-mailom posielate. Navyše tam, kde používate heslá, čísla preukazov totožnosti či iné osobitné prístupové prvky na tejto stránke, je Vašou zodpovednosťou tieto prvky chrániť.

Oznamovacie postupy
V prípade mimoriadnej udalosti alebo porušenia, v dôsledku čoho dôjde k sprístupneniu, strate alebo krádeži údajov týkajúcich sa Vašej totožnosti neoprávnenou treťou stranou, spoločnosť Shire vynaloží komerčne primerané úsilie, aby Vás informovala v rozsahu požadovanom zo zákona a aby oznámila informácie týkajúce sa Vašej totožnosti, ktoré boli sprístupnené/zverejnené, na základe kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, prípadne inými dostupnými prostriedkami.

Odkazy na iné internetové stránky
Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Vezmite, prosím, na vedomie, že iné internetové stránky nekontrolujeme a že sa tieto Zásady ochrany osobných údajov v žiadnom prípade nevzťahujú k takým internetovým stránkam. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na každej internetovej stránke, ktorú navštívite. Nepodporujeme obsahy iných internetových stránok ani za ne nenesieme zodpovednosť. Ak sa akýmkoľvek spôsobom budete spoliehať na informácie získané z akýchkoľvek iných internetových stránok, budete tak činiť len na Vaše vlastné riziko.

Ako nás môžete kontaktovať / zodpovednosť
V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok či obáv v súvislosti s týmito online Zásadami ochrany osobných údajov alebo Vášho záujmu o to, ako zaobchádzame s Vašimi informáciami na našej stránke, prípadne ak by ste chceli, aby Vaše údaje boli odstránené z našich záznamov, kontaktujte nás, prosím, na tejto adrese:
Shire International GmbH
Zaehlerweg 10
6300 Zug
Posledná revízia textu: 1. októbra 2014

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC