This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Za účelom plynulej užívateľskej prevádzky používame na našej internetovej stránke „cookies“.

Pokračujte Viac informácií

Zmluvné podmienky

Spoločnosť Shire Vám s potešením ponúka túto internetovú stránku (ďalej len „stránka“) a jej obsah. Prečítajte si, prosím, pozorne tieto Zmluvné podmienky týkajúce sa používania stránky. Spoločnosť Shire použije všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby všetky informácie boli presné v čase, keď sú uložené na túto stránku. Je potrebné si však uvedomiť, že spoločnosť Shire neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia o tom, že tieto informácie sú presné, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia v obsahu tejto stránky alebo za straty či škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku spoľahnutia sa na tieto informácie. V prípade, že porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, Vaše povolenie používať túto stránku a akýkoľvek jej obsah či materiály, ktoré sa dajú stiahnuť, vytlačiť alebo sú iným spôsobom prístupné z tejto stránky, automaticky skončí a vy musíte okamžite zničiť všetky kópie, ktoré ste z týchto materiálov urobili. Použitím tejto stránky vyjadrujete neobmedzený a bezvýhradný súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím, nepoužívajte túto stránku.

Zmeny Zmluvných podmienok
Spoločnosť Shire si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, vymazať a/alebo zmeniť údaje a/alebo materiály na tejto stránke, vrátane týchto Zmluvných podmienok, a to bez predchádzajúceho oznámenia. Tieto aktualizácie sú pre vás záväzné, a preto by ste si mali pravidelne prezerať túto stránku za účelom preskúmania súčasných Zmluvných podmienok.

Použitie materiálov a práva duševného vlastníctva
Autorské práva tejto stránky patria spoločnosti Shire. Všetky ostatné práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Spoločnosť Shire Vám povolila robiť kópie materiálov publikovaných na tejto stránke len pre nekomerčné účely, za podmienky, že si každá kópia, ktorú urobíte z týchto materiálov, zachová všetky upozornenia na autorské práva a iné oznámenia o vlastníctve.

Odkazy na internetové stránky tretích strán
Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Vezmite, prosím, na vedomie, že spoločnosť Shire nekontroluje iné internetové stránky a že online zásady spoločnosti Shire sa netýkajú spomínaných internetových stránok. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov na každej internetovej stránke, ktorú navštívite. Nepodporujeme obsahy iných internetových stránok ani za ne nenesieme zodpovednosť. Ak sa akýmkoľvek spôsobom budete spoliehať na informácie získané z akýchkoľvek iných internetových stránok, budete tak činiť len na vlastné riziko.

Vyhlásenia o záruke, zrieknutie sa zodpovednosti a náhrady za následné škody
Informácie, ktoré nájdete na tejto stránke, sú poskytované na základe zásady „tak ako sú“, teda bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej, alebo predpokladanej, a spoločnosť Shire a jej zástupcovia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa týmto zrieka všetkých záväzkov a záruk, či už výslovných, alebo predpokladaných, okrem iného vrátane záruk týkajúcich sa obchodovateľnosti, neporušenia právnych predpisov tretích strán a vhodnosti pre konkrétny účel. Spoločnosť Shire a jej zástupcovia neposkytujú žiadne záruky za presnosť, spoľahlivosť, úplnosť či aktuálnosť materiálov, služieb, softvérového textu, grafiky a odkazov.

Spoločnosť Shire nie je zodpovedná a neposkytuje žiadne záruky za včasnosť, nepretržitosť a presnosť tejto stránky. Spoločnosť Shire nezaručuje, že jednotlivé strany na tejto stránke či server, pomocou ktorého je stránka sprístupnená, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé prvky. Aj keď sa snažíme o pravidelnú aktualizáciu týchto materiálov, nie je našou povinnosťou tieto materiály aktualizovať a neberieme zodpovednosť za nesplnenie aktualizácie daných materiálov. Túto stránku a jej materiály používate na vlastné riziko. Zmeny na tejto stránke sa môžu a budú robiť kedykoľvek a ich sledovanie je Vašou zodpovednosťou. Spoločnosť Shire nezodpovedá za náklady vzniknuté v súvislosti s opravou či výmenou vybavenia alebo údajov pri používaní tejto stránky alebo jej materiálov.

SPOLOČNOSŤ SHIRE, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZÁSTUPCOVIA ALEBO AKÉKOĽVEK TRETIE STRANY UVEDENÉ NA TEJTO STRÁNKE V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE BEZPROSTREDNÝCH I NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, UŠLÉHO ZISKU ALEBO ŠKÔD VZNIKNUTÝCH STRATOU ÚDAJOV ČI PRERUŠENÍM OBCHODNEJ ČINNOSTI), KTORÉ VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY A MATERIÁLOV ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU A MATERIÁLY, ČI UŽ VZNIKNÚ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, DELIKTU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE, A NEZÁVISLE NA TOM, ČI UŽ SPOLOČNOSŤ SHIRE BOLA ALEBO NEBOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO ŠKODY. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SHIRE ZA VŠETKY VZNIKNUTÉ ŠKODY, STRATY A SPORY (ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU VRÁTANE NEDBANLIVOSTI ALEBO INAK) VOČI VÁM V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNU SUMU, KTORÚ PRÍPADNE ZAPLATÍTE ZA POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY.

Informácie
Všetky informácie týkajúce sa Vašej totožnosti v elektronickej komunikácii na tejto stránke sa riadia online Zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť Shire je oprávnená používať kópie všetkých ostatných informácií v akejkoľvek komunikácii vrátane akýchkoľvek myšlienok, nápadov, konceptov, know-how metód v nej zverejnených na akékoľvek účely vrátane sprístupnenia tretím stranám a/alebo vývoja, výroby a uvádzania na trh produktov či služieb.

Nie všetky spôsoby zhromažďovania informácií, ako sú sociálne médiá či mobilné technológie, uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov sú platné pre túto stránku. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese uvedenej v Zásadách ochrany osobných údajov.

Informácie sú určené medzinárodnej odbornej zdravotníckej verejnosti mimo USA
Všetky materiály a informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, sú určené medzinárodnej odbornej zdravotníckej verejnosti mimo USA. Miestne internetové stránky sú určené len pre obyvateľov danej krajiny.

Oddeliteľnosť
Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné akýmkoľvek príslušným súdom, ostatné ustanovenia týchto Zmluvných podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, ktoré bude neplatné alebo nevykonateľné len čiastočne alebo na určitom stupni, zostane v plnej platnosti a účinnosti v takom rozsahu, ktorý nie je neplatný alebo nevykonateľný. Zmluvné strany súhlasia s nahradením takého neplatného či nevykonateľného ustanovenia týchto Zmluvných podmienok platným a vykonateľným ustanovením, ktoré čo najviac spĺňa účely daného neplatného či nevykonateľného ustanovenia.

Celá dohoda
Tieto Zmluvné podmienky predstavujú celú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Shire v súvislosti s tu spomínaným predmetom úpravy a nesmie ju meniť nikto okrem spoločnosti Shire, tak ako je stanovené v tejto zmluve.
Posledná revízia Zmluvných podmienok: júl 2015.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC