This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Mi koristimo kolačiće za besprekorno korisničko iskustvo na našoj veb lokaciji. Nastavkom pregledanja ove lokacije, saglasni ste sa upotrebom kolačića.

Nastavite Više informacija

Odredbe i uslovi

Shire ima zadovoljstvo da Vam predstavi ovu veb lokaciju („Lokacija“) i njen sadržaj. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Odredbe i uslove koji se odnose na korišćenje ove Lokacije. Shire će koristiti razumne napore da obezbedi da informacije budu tačne u trenutku njihovog dodavanja na Lokaciju. Imajte na umu, međutim, da Shire ne daje nikakve garancije ili izjave da su informacije tačne i ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju ove Lokacije ili za bilo kakve gubitke ili štete koji mogu nastati usled oslanjanja na ove informacije. Ukoliko prekršite bilo koju od ovih Odredbi, Vaša dozvola da koristite ovu Lokaciju i bilo koji sadržaj ili materijale koji se mogu preuzeti, odštampati ili su na neku drugi način dostupni na ovoj Lokaciji automatski se ukida i Vi morate bez odlaganja uništiti sve kopije takvih materijala koje ste napravili. Korišćenjem ove Lokacije, saglasni ste sa ovim Odredbama i uslovima bez ograničenja ili kvalifikacija. Ako niste saglasni sa ovim Odredbama i uslovima, molimo Vas da ne koristite ovu Lokaciju.

Izmene Odredbi i uslova
Shire zadržava pravo da dodaje, briše i/ili menja informacije i/ili materijale na Lokaciji, uključujući i ove Odredbe i uslove, u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Vi ste vezani svim tim revizijama i trebalo bi, iz tog razloga, da periodično posećujete ovu stranicu da biste pregledali aktuelne odredbe i uslove.

Korišćenje materijala i prava intelektualne svojine
Autorska prava na ovoj Lokaciji pripadaju društvu Shire. Sva ostala prava intelektualne svojine su zadržana. Shire Vas je ovlastio da kopirate materijale objavljene na ovoj Lokaciji isključivo u nekomercijalne svrhe, pod uslovom da sve kopije ovih materija koje napravite zadrže sva obaveštenja o autorskim i drugim pravima intelektualne svojine.

Veze prema veb lokacijama trećih lica
Ova Lokacija može sadržati veze ka ili reference na druge veb lokacije. Molimo Vas da imate na umu da Shire ne kontroliše druge veb lokacije i da se politika zaštite privatnosti na mreži društva Shire ne odnosi na ove veb lokacije. Preporučujemo Vam da pročitate politiku zaštite privatnosti svake veb lokacije koju posetite. Nismo odgovorni za, niti preporučujemo, sadržaje ovih veb lokacija. Ako se na bilo koji način oslanjate na informacije dobijene sa bilo koje od ovih veb lokacija, to radite na svoj sopstveni rizik.

Odricanje od garancije, odgovornosti i posledičnih šteta
Informacije kojima se pristupa na ovoj Lokaciji date su “kakve jesu” bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili implicitnih, tako da se Shire i njegovi predstavnici, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, odriču svih eksplicitnih i implicitnih garancija, uključujući i garanciju utrživosti, nekršenja prava trećih lica i podesnosti za određenu svrhu. Shire i njegovi predstavnici ne daju nikakve garancije u vezi sa tačnošću, pouzdanošću, kompletnošću ili ažurnosćui materijala, usluga, softvera, teksta, grafika i veza.

Shire ne daje nikakve izjave ili garancije da će pristup ovoj Lokaciji biti dostupan blagovremeno, da će biti neometan ili bez grešaka. Shire ne garantuje da stranice ove Lokacije, ili server koji čini ovu Lokaciju dostupnom, ne sadrže viruse ili druge štetne elemente. Iako činimo napore u dobroj veri da periodično ažuriramo materijale, mi nemamo nikakvu obavezu da ažuriramo materijale, i nećemo biti odgovorni za bilo kakav propust u ažuriranju tih materijala. Vaše korišćenje ove Lokacije i materijala je na Vaš sopstveni rizik. Izmene ove Lokacije i materijala se mogu vršiti i vršiće se u bilo kom trenutku. Vaša odgovornost je da pratite te izmene. Ako Vaše korišćenje ove Lokacije ili materijala rezultira potrebom za servisiranjem ili zamenom opreme ili podataka, Shire nije odgovoran za ove troškove.

NI U KOM SLUČAJU SHIRE, NJEGOVA POVEZANA LICA, PREDSTAVNICI, ILI BILO KOJA TREĆA LICA POMENUTA NA OVOJ LOKACIJI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SLUČAJNE I POSLEDIČNE ŠTETE, IZGUBLJENU DOBIT ILI ŠTETE KOJE NASTAJU USLED IZGUBLJENIH PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJA JE REZULTAT UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVE LOKACIJE I MATERIJALA, BILO NA OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA, OBLIGACIJE ILI BILO KAKVE PRAVNE TEORIJE, BILO DA JE SHIRE OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA ILI NE. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST DRUŠTVA SHIRE PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE ILI TUŽBE (BILO IZ UGOVORA, OBLIGACIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NEHAT, ILI SLIČNO) NEĆE PREĆI IZNOS KOJI PLATITE, AKO JE PLAĆEN, ZA PRISTUP OVOJ LOKACIJI.

Informacije
Svi lični podaci u elektronskim komunikacijama na ovoj Veb lokaciji regulisani su Politikom zaštite privatnosti na mreži društva Shire. Shire može slobodno da koristi kopije svih podataka u svim takvim komunikacijama, uključujući bilo koje ideje, pronalaske, koncepte, tehnike znanja obelodanjene u njima, u bilo koje svrhe, uključujući obelodanjivanje trećim licima i/ili razvoj, proizvodnju i/ili plasiranje na tržište proizvoda ili usluga.

Nisu sve metode prikupljanja informacija, kao što su društveni mediji ili mobilno računarstvo, opisani u Politici zaštite privatnosti primenljive na ovu Lokaciju. Ukoliko imate pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu e-pošte datu u Politici zaštite privatnosti.

Informacije su namenjene Međunarodnom auditorijumu zdravstvenih radnika izvan SAD
Svi materijali i informacije koji se pojavljuju na veb lokaciji namenjeni su međunarodnomauditorijumu zdravstvenih radnika izvan SAD. Što se tiče lokalnih veb stranica, namenjene su auditorijumu koji čine samo stanovnici imenovane zemlje.

Ništavnost
Ukoliko se bilo koja odredba ovih Odredbi i uslova smatra ništavnom ili nevažećom od strane bilo kog suda ili nadležnog organa, ostale odredbe ovih Odredbi i uslova ostaju na snazi. Bilo koja odredba ovih Odredbi i uslova koja se smatra ništavnom ili nevažećom samo delimično ili u određenom stepenu ostaje na snazi u meri u kojoj se ne smatra ništavnom ili nevažećom. Ugovorne strane saglasne su da zamene takvu ništavnu ili nevažeću odredbu ovih Odredbi i uslova važećom i sprovodljivom odredbom koja će postići, u meri u kojoj je to moguće, svrhe takve ništavne ili nevažeće odredbe.

Celovitost ugovora
Ove Odredbe i uslovi predstavljaju celokupan ugovor između Vas i Shire koji se odnosi na predmet ovog dokumenta i neće se menjati osim od strane Shire, kao što je predviđeno u ovom dokumentu.

Ove Odredbe i uslovi poslednji put su ažurirane u: julu 2015. godine.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC